LEVL

LEVL

We vroegen aan onze 14 partners: “Waarom vinden jullie het HOI-project zo waardevol?” LEVL is alvast trotse partner van Hands-on Inclusion!

“Gezien de huidige uitdagingen op de arbeidsmarkt is het realiseren van een inclusieve arbeidsvloer nu meer dan ooit nodig. Helaas, zijn er vandaag nog steeds te veel bewuste en onbewuste uitsluitingsmechanismen en drempels die maken dat mensen niet de kans krijgen om te participeren. Dit legt extra druk op je samenleving. Het legt pijnlijke verhoudingen bloot en vergroot bepaalde breuklijnen die we net moeten dichten. Bovendien gaat heel veel talent hierdoor verloren en het zet een rem op je (economische en maatschappelijke) vooruitgang als samenleving. 

Daarom is een project als HOI voor LEVL niet enkel een mogelijk antwoord op de huidige uitdagingen maar een absolute noodzaak in een voortdurende veranderende samenleving.

Er is heel veel goede wil en motivatie om er werk van te maken, maar de enige manier om te komen tot verankering van die inclusie zit hem in het veranderen van een organisatiebeleid met concrete en impactvolle stappen, om doelstellingen operationeel te krijgen binnen je bedrijfs- en of organisatiestructuur en om alle geledingen mee te nemen in dit verhaal.

Alle betrokken actoren dienen goed te begrijpen dat het realiseren van een inclusieve werkvloer geen quick win is, het is een proces met vallen en opstaan, met zoeken en vinden.

Het is dus positief en noodzakelijk dat er actoren zijn die bewust inzetten op dit proces, die expertise opbouwen en resultaat nastreven. Zij effenen het pad…

Vanuit onze rol als belangenbehartiger geloven we in de realisatie van die inclusieve samenleving en de meerwaarde en kracht die zo een samenleving herbergt.
Vanuit die visie willen we niet enkel aan de zijlijn staan, maar vanuit onze expertise mee het terrein op om theorie aan praktijk te koppelen en die verandering mee te realiseren samen met anderen."
 - Kathleen Van Den Daele (Directeur LEVL)

LEVL is een onafhankelijke netwerkorganisatie die, in Vlaanderen en Brussel, werkt aan een inclusieve samenleving vrij van racisme en discriminatie. De organisatie is eveneens door de Vlaamse Overheid decretaal erkend als de participatieorganisatie voor personen van buitenlandse herkomst.

Het is vanuit dit kader dat LEVL samen met een breed netwerk van kleine en grote spelers werk willen maken van een evenredige en evenwaardige participatie. De organisatie wil opkomen voor gelijke kansen en gelijke uitkomsten van personen met een migratieachtergrond binnen alle levens- en beleidsdomeinen. Daarbij vertrekt men vanuit de reële drempels in de samenleving, maar ook vanuit de kracht en ervaringsdeskundigheid van personen met een migratieachtergrond. LEVL behartigt hun belangen en zet haar brede expertise om in concrete en duurzame (beleids-)adviezen en initiatieven, in samenwerking met burgers, academici, private actoren, het middenveld, lokale besturen en/of de Vlaamse overheid.