Actief discriminatie, racisme en validisme aanpakken

Organisaties zijn zich niet altijd bewust van discriminatievormen en toegankelijkheidsdrempels. Toch is het cruciaal om die aan het licht te brengen en weg te nemen. Op die manier versterk je de samenwerking tussen collega’s, vergroot je je geloofwaardigheid in de samenleving en trek je als werkgever meer divers talent aan.

Uitstraling en branding van de organisatie

Why

 • Je begrijpt hoe de organisatie wordt waargenomen door andere doelgroepen.
 • Je toont alle inclusie-initiatieven en verbetert daardoor de externe perceptie.

 

How

 • Analyseer huidige percepties, zowel intern als extern, via peilingen en enquêtes.
 • Diverse teams pakken uitdagingen efficiënter aan.
 • Implementeer inclusieve communicatie en structurele verandering voor duurzaamheid.

 

What - wat komt er allemaal kijken bij uitstraling en branding van de organisatie?

Psychologische veiligheid 

Why

 • Psychologische veiligheid omvat drie essentiële aspecten: veiligheid,vrijmoedigheid en de wens om het verschil te maken.
 • Door de psychologische veiligheid kunnen werknemers zichzelf zijn,anderen verantwoordelijk houden voor bepaald gedrag, fouten eerlijk
  toegeven en doorgroeiwensen uiten.
 • Ook al is er overeenstemming over het naleven van bepaalde waarden, de invulling varieert afhankelijk van de plaats en tijd.
 • Creëer een organisatiecultuur waarin diverse teams zich goed voelen en functioneren. Hoe herken en grijp je op tijd in bij conflict of ongemak?

How

 • Teams en werkvloeren hebben vijf essentiële componenten nodig:
 1. Inclusie: gelijkwaardigheid bevorderen
 2. Delen: zowel kennis als fouten durven delen
 3. Leveren: de motivatie om te presteren
 4. Uitdaging: de status-quo in vraag stellen. Kan het niet beter?
 5. Positiviteit: positieve houding ten opzichte van elkaars ideeën
 • In acht nemen van bovenstaande punten leidt tot medewerkers die zich gezien voelen, waardering ervaren en positieve bijdragen willen leveren
 • Het negeren van zelfs één van deze punten veroorzaakt een gevoel van exclusie, afstandelijkheid en een negatieve houding ten opzichte van verandering en vernieuwing.

 

What - wat komt er allemaal kijken bij psychologische veiligheid?

Kruispuntdenken en privileges 

Why

 • Discriminatie, drempels en privileges op de werkvloer leiden tot het systematische benadelen van bepaalde groepen (mensen met migratieachtergrond, arbeidshandicap, trans- en non-binaire' personen' , personen met een andere taalachtergrond, mensen in armoede, …). Andere groepen worden systematisch voorgetrokken
  (hogeropgeleiden, witte cisgender mensen uit de middenklasse).
 • Discriminatie, drempels en privileges resulteren in ongelijke toegang tot de arbeidsmarkt, lagere kansen op een goede job, vast contract,
  promotie, enz.
 • Goedbedoelde pogingen voor gelijke kansen lopen soms vast door te strikt vast te houden aan ‘gelijke behandeling voor iedereen’, zonder rekening te houden met de maatschappelijke uitgangspositie.
 • Bedrijven en organisaties missen veel talent en ervaren moeilijkheden bij het invullen van vacatures.

How

 • Noodzaak van diepgaande analyse met behulp van kruispuntdenken en
  het benoemen van privileges.
 • Kruispuntdenken laat zien hoe bepaalde identiteitskenmerken meer maatschappelijke kansen bieden, terwijl andere net tot minder kansen
  leiden.
 • Door het toepassen van kruispuntdenken kan je een personeelsbeleid ontwikkelen dat rekening houdt met alle verschillen.
 • Implementatie van een beleid met gelijkwaardigheid als uitgangspunt op de werkvloer resulteert in het aantrekken en behouden van een diverse groep werknemers.
 • Een gelijkekansenbeleid verhoogt de werknemerstevredenheid.
 • Ook het bedrijfsimago verbetert door authentiek in te zetten op diversiteit en inclusie.

 

What - wat komt er allemaal kijken bij kruispuntdenken en privileges?

Beleidsmatig werken aan inclusie en anti-discriminatie

Why

 • Vaak is er een sterke intentie om discriminatie te bestrijden en inclusiviteit te bevorderen.
 • Meestal blijft deze intentie beperkt tot het opstellen van procedures waarvan bijna niemand op de hoogte is.
 • Discriminatiebestrijding en het creëren van een inclusieve werkomgeving vereisen voortdurende aandacht
 • Het is cruciaal dat deze kwesties permanent op de agenda van het organisatiebeleid staan.
 • Enkel een structurele aanpak kan zorgen voor draagvlak in de
  organisatie.

How

 • Beleidsmatig werken aan inclusie en anti-discriminatie vereist een doordachte en structurele aanpak.
 • De hele organisatie moet actief betrokken zijn bij het streven naar inclusie en het bestrijden van discriminatie.
 • Toewijzen van duidelijke verantwoordelijkheden aan verschillende teams of collega’s, zodat er gerichte acties worden ondernomen
 • Regelmatige communicatie over het inclusie- en antidiscriminatiebeleid bevordert het bewustzijn en de betrokkenheid van alle medewerkers.
 • Medewerkers moeten op de hoogte zijn van effectieve methoden om discriminatie te herkennen, voorkomen en bestrijden op de werkvloer.
 • Concrete instrumenten en procedures zoals het aanstellen van een vertrouwenspersoon en het instellen van een meldpunt, dragen bij aan een
  veilige werkomgeving.
 • Ontwikkel strategieën en hulpmiddelen die zorgen dat het inclusief beleid stevig verankerd geraakt in de kernwaarden van de organisatie.

 

What - wat komt er allemaal kijken bij beleidsmatig werken aan inclusie en anti-discriminatie?