Een organisatie zonder discriminatie? Wij zetten je op weg!

Uwi Van Hauwermeiren (trainer anti-discriminatie en inclusie bij LEVL) en Philippe Degelin (projectbeheerder diversiteit bij VIVO) begeleiden het Bootcamp Antidiscriminatie, Racisme en Validisme (ADRV) voor het project Hands-on Inclusion. Ze vertellen je wat je kan verwachten.

Met het project Hands-on-Inclusion (HOI) stimuleren VIVO, LEVL, Verso en heel wat andere partners organisaties om inclusief te werken. Zodat werkgevers meer talenten kunnen aantrekken en zodat ieder talent een kans krijgt op de arbeidsmarkt.

Hiertoe bieden wij een waaier van vormings- en ondersteuningsmogelijkheden aan: Bootcamps, interactieve leersessies over een bepaald thema, zijn hiervan een belangrijk onderdeel. Ontdek alles in ons aanbod.

Interview in het kader van 'Trefpunt Odi' - een initiatief van Vivo.

De Bootcamp ADRV, een hele mondvol! Kunnen jullie in gewone taal zeggen wat een bootcamp is en waar dit precies over gaat?

advrUwi: "Een bootcamp kan je het beste omschrijven als een reeks van vormingen verspreid over een langere tijd. ADRV klinkt als een mondvol, maar bij het maken van de vormingen beseften we al snel dat we niet over discriminatie konden praten zonder racisme & validisme (discriminatie naar personen met een functiebeperking) erbij te betrekken. Tijdens de vormingen proberen we aandacht te geven aan deze 3 discriminatievormen en we verduidelijken hoe ze met elkaar verbonden zijn.          

In het heel kort: de bootcamp gaat over hoe je verschillende vormen van discriminatie kan herkennen en je er voor behoeden, zowel in je persoonlijke omgeving als op je werk."   

Philippe: "We reiken zelf een aantal kaders aan, bijvoorbeeld de wetgeving over discriminatie. Tegelijk bieden we de deelnemers de ruimte om met eigen vragen en cases te komen. Zo leggen we de link naar de praktijk op de werkvloer. Doordat deelnemers van elkaar horen waar ze mee bezig zijn, leren ze ook van elkaar en zien ze dat ze vaak met dezelfde vragen worstelen. Dat helpt dubbel: enerzijds zorgt deze herkenbaarheid voor meer vertrouwen, anderzijds bouwen mensen een netwerk op met collega’s uit andere organisaties die aan dezelfde opdracht werken."

"

Doordat deelnemers van elkaar horen waar ze mee bezig zijn, leren ze ook van elkaar en zien ze dat ze vaak met dezelfde vragen worstelen. - Philippe Degelin

Is er hier wel vraag naar? Je hoort soms zeggen dat discriminatie en racisme in de social profit niet voorkomen.

Uwi: "Helaas hoor je nog te vaak dat mensen zich niet bewust zijn van discriminatievormen binnen hun (social profit) tewerkstelling. Maar onderzoek bewijst het tegendeel & dat proberen wij op een laagdrempelige manier bloot te leggen. In de Bootcamp zien we vooral mensen die zelf een eerste bewustwording (over discriminatie) ervaarden, maar nu meer willen leren."

Philippe: "Vaak denkt men inderdaad dat discriminatie in de social profit geen issue is. Maar de social profit is een afspiegeling van de samenleving - en daar is discriminatie onmiskenbaar aanwezig, dus moeten we het ook wel terug vinden in social-profitorganisaties. Het gaat daarom niet per se over doelbewuste vormen van uitsluiting. Dikwijls zijn we er ons zelf niet van bewust dat wij in ons denken over anderen stereotypen en vooroordelen laten meespelen. Personen met een beperking en mensen met migratieachtergrond worden vaak gepercipieerd als minder geschikte werknemers, omdat er aan hun competenties wordt getwijfeld. Of omdat er gedacht wordt dat de samenwerking met andere collega’s niet vlot zal lopen. Of men is bezorgd over hoe cliënten zullen reageren. Maar in feite zijn dit allemaal aannames gemaakt vanuit denkbeelden die niet getoetst zijn aan de realiteit. In de Bootcamp gaan wij op dergelijke denkprocessen in, leggen we ook uit wat de effecten zijn van discriminatie op mensen die het beleven en geven we aan hoe je discriminatie kan tegengaan."

"

Met de Bootcamp hopen we bewustwording te creëren van onze eigen gedragingen, maar ook institutionele ongelijkheden te detecteren, in vraag te stellen en te elimineren. - Uwi Van Hauwermeiren

Waarom zou je aan dit Bootcamp deelnemen? Wat haal je eruit voor je eigen organisatie?

Uwi: "Mensen zijn zich nog te weinig bewust van welke vormen en nuances discriminatie kan aannemen en dus zijn we ons collectief te weinig bewust van hoe ons eigen handelen minderheidsgroepen achteruitstelt. Met de Bootcamp hopen we bewustwording te creëren van onze eigen gedragingen, maar ook institutionele ongelijkheden te detecteren, in vraag te stellen en te elimineren."

Philippe: "In dit Bootcamp krijg je enkele kapstokken die je helpen om kritisch naar je eigen organisatie te kijken. Wat is een inclusieve organisatie en waarom is het voor ons belangrijk om inclusief te werken; hoe heterogeen zijn we als organisatie en hoe gaan we op dit moment om met verschillen; hoe kunnen we beter omgaan met discriminerende reacties van collega’s en cliënten? Vanuit deze vragen kan je als organisatie meer bewustzijn ontwikkelen rond diversiteit en inclusie, wat je dan weer toelaat om een concreet beleid te ontwikkelen om te groeien naar een organisatie waarin iedereen zich welkom en gewaardeerd voelt, zodat je erin kan slagen om werknemers uit diverse groepen aan te trekken en je werknemers zich ook tevredener zullen voelen."

Jullie hebben het Bootcamp al eens begeleid in het voorjaar. Hoe waren de reacties van de deelnemers?

Uwi: "De evaluaties waren positief. Deelnemers apprecieerden de diverse samenstelling van de groep en de openheid van iedereen. Zowel de theoretische input als de reacties van andere deelnemers en de opdrachten in breakoutrooms werden als inspirerend ervaren. Verschillende mensen gaven aan nieuwe begrippen geleerd te hebben, zoals microdiscriminatie, positieve actie, kruispuntdenken."

Philippe: "Deelnemers vonden het plan van aanpak als instrument voor verdere acties een heel nuttige tool. Het enige punt van kritiek was dat één deelnemer van oordeel was dat er meer confrontatie, discussie en actie in de sessies aan bod mocht gekomen zijn."

Wat heb je zelf opgestoken van het vorige Bootcamp?

Uwi: "Discriminatie, validisme en racisme zijn gevoelige onderwerpen waarbij het niet de bedoeling is om deelnemers collectief te zeggen dat ze niet goed bezig zijn, maar dat ze (onder andere door het volgen van onze Bootcamp) wel zichzelf moeten blijven uitdagen om mee te blijven met de maatschappelijke ongelijkheden, ook als ze daar zelf niet altijd mee in aanraking (denken te) komen. Naast bewustwording overbrengen over hoe het beter kan, leerde ik dat het net zo belangrijk is kleine successen te vieren zodat iedereen gemotiveerd blijft."

Philippe: "In veel organisaties is er al een bewustzijn aanwezig over het belang van diversiteit en inclusie, er wordt gezocht naar een aanpak die werkt, maar vaak is ieder op het eigen eilandje bezit. De Bootcamp helpt dan om ervaringen en praktijken met elkaar te delen, over grenzen van organisaties en sectoren heen.

Het is belangrijk om over de muurtjes te blijven kijken, ook na afloop van de Bootcamp. Daarnaast zien we dat in sommige organisaties nog te veel verwacht wordt van één personeelslid dat de opdracht krijgt rond diversiteit of inclusie te werken: dit kan alleen maar lukken als de hele organisatie mee doet. Voor een inclusiebeleid is het essentieel dat alle niveaus betrokken worden."

Tot slot: geef eens drie hele goede redenen waarom je je hiervoor zeker moet inschrijven?

Uwi: "Ik kan je er twee geven:
Ten eerste: Werken aan inclusie is niet een éénmalig iets, maar een blijvend proces. Je start bij bewustwording, dan schakel je over naar kennis van specifieke vormen van discriminatie en hoe deze mechanismen in ieders leven en denken verweven zitten en je eindigt met jezelf en de omgeving steeds in vraag te blijven stellen. Zo hopen we dat deelnemers zelf gemotiveerd raken om hier blijvend aan te werken.

Ten tweede: Doordat je in de Bootcamp samen zit met andere organisaties, stimuleren we de deelnemers om te leren van elkaar."

Philippe: "…. En de derde is: Je hebt recht op 2 individuele coaching sessies en na afloop van de Bootcamp kan je nog deelnemen aan een verdiepende intervisie sessie. Dit hele aanbod is bovendien kosteloos voor de deelnemers!"

ADRV_wit
Trek jij de inclusiekaart? 

Schrijf je in voor het bootcamp

Proef je liever eerst van het thema? Schrijf je dan in voor de online workshop op 15 september van 14u tot 15u30.